Polityka bezpieczeństwa danych osobowych – Warszawski Transport Publiczny

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Żelaznej 61, 00-848 Warszawa – dalej: „ZTM” lub „Administrator”; z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa;
  2. pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl;
  3. telefonicznie: 22-45-94-100 lub 22-826-82-11.
 2. ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych, dalej: „IOD”; z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl
  lub pisemnie na adres siedziby ZTM.
 3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi rachunkowości i archiwizacji dokumentów.
 5. Posiadają Państwo prawo, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO;
  2. sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne  – zgodnie z art. 16 RODO;
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO;
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody,
   przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że ZTM przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa, wolności i obowiązki.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla posiadaczy spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej
 1. Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku, w tym wizerunek, będą przetwarzane:
  1. w celu wydania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (dalej jako: „WKM”) oraz umożliwienia identyfikacji właściciela WKM, w przypadku jej utraty w celu wydania kolejnej WKM oraz w razie zwrotu biletu zakodowanego na WKM na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe wydanie WKM, w przypadku jej utraty wydanie kolejnej WKM oraz dokonanie zwrotu biletu zakodowanego na WKM
  2. w zakresie danych dotyczących numeru WKM, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu zakodowanego na WKM, numeru punktu zakupu biletu, godziny, daty oraz linii, w której aktywowano WKM, godziny i daty kontroli, zablokowanych WKM dane będą przetwarzane przez ZTM w celach windykacyjnych i reklamacyjnych związanych ze świadczeniem usług przewozowych w związku z realizacją uprawnień wynikających z przepisu prawa na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1983 oraz z 2018 r. poz. 2244);
  3. w celu umożliwienia ZTM przekazania Państwu telefonicznie, mailowo lub drogą korespondencyjną informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem WKM niezbędne jest wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu mailowego lub adresu zamieszkania. W przypadku braku wyrażenia ww. zgody nie będzie możliwe telefoniczne, mailowe lub listowne  przekazywanie informacji, będą one wówczas dostępne wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail i adresu zamieszkania jest dobrowolne.
  4. w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730).
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT, podmiotom biorącym udział w procesie wydawania WKM, w szczególności poprzez zbieranie wniosków o wydanie WKM oraz dystrybucję WKM.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od momentu wygaśnięcia ostatniego kontraktu zakodowanego na WKM. Państwa dane osobowe będą usuwane sukcesywnie po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, z wyjątkiem wizerunku, który zostanie usunięty niezwłocznie po wydaniu WKM.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania WKM.
 5. Jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu zamieszkania, ZTM przekaże telefonicznie, mailowo lub na podany adres zamieszkania informacje związane z wydaniem i użytkowaniem WKM. W przypadku braku wyrażenia ww. zgody nie będzie możliwe telefoniczne, mailowe lub listowne przekazywanie informacji. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu zamieszkania jest dobrowolne.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; podstawą przetwarzania są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia
  15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wszczęcia oraz przeprowadzenia postępowania w zakresie rozpatrzenia skargi, wniosku bądź reklamacji.
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Urzędowi m.st. Warszawy oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ZTM, w szczególności usługi informatyczne, prawne, pocztowe, niszczenia dokumentów, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy z ZTM i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 4. Podanie danych osobowych o charakterze identyfikacyjnym jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie pisma bez rozpoznania.
 5. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
  zakładowych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Odbiorców newslettera ZTM
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Państwu newslettera ZTM (dalej: „Newsletter”).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, z którymi ZTM zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w ZTM systemów informatycznych.

ZTM będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez ZTM.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o niżej wymienione przepisy RODO:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) – w odniesieniu do danych kontaktowych,
  2. art. 9 ust. 2 lit. a) – w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania i udzielenia niezbędnej pomocy przy
  korzystaniu przez Państwa z usług świadczonych przez przewoźników w obrębie węzłów przesiadkowych
  zarządzanych przez ZTM, które pełnią dodatkowo funkcję dworców autobusowych.
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, z którymi ZTM zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w ZTM systemów informatycznych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do sprawnego udzielenia niezbędnej pomocy we właściwy sposób. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości lub utrudnienia w udzieleniu Państwu pomocy.

ZTM będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe do chwili zakończenia działań związanych z udzielaniem Państwu pomocy w odbywaniu podróży.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wystawieniem faktury, w tym Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury, w tym Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 106b ust. 5 lub w zw. z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. organom kontroli.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 70§1 Ordynacji podatkowej).

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ZDM w związku z wnioskiem o wydanie abonamentu mieszkańca SPPN

Administratorem danych osobowych interesantów wnioskujących o abonament mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), dalej jako „Dane Osobowe”, jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00, reprezentowany przez Dyrektora ZDM  (dalej jako „Administrator”).

 1. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wypełnianie obowiązków statutowych ZDM w zakresie wydania i obsługi abonamentu mieszkańca SPPN.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, to jest przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r,. poz. 2222, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 poz. 4868, z późn. zm.).
 3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora;
  1. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61 (rozpatrzenie wniosku i wydanie abonamentu mieszkańca SPPN) i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
  1. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Policja, prokurator.
 4. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres ważności abonamentu oraz z zachowaniem terminów wynikających z innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
 5. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku i realizacji abonamentu mieszkańca SPPN. Niepodanie Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości wydania abonamentu.
 6. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  1. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych  art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  1. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@zdm.waw.pl

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie obsługi korespondencji zawierającej zapytania, zgłoszenia informacyjne i pochwały
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia informacyjne i pochwały,
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Urzędowi m.st. Warszawy oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ZTM, w szczególności usługi informatyczne, prawne, pocztowe, niszczenia dokumentów, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy z ZTM i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wskazania adresu mailowego lub danych koniecznych do wysłania przesyłki pocztowej uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.